-6 عادت مخرب در رانندگی با خودروهای گیربکس اتوماتیک