-20 کشور فیلمهایشان را برای حضور در اسکار 2017 معرفی کردند