-۶ نکته‌ در خصوص لینوکس که هر کاربر ویندوز باید بداند