-۵۰۰ هزار گلکسی نوت ۷ سالم آماده عرضه؛ اقبال مخاطبان چگونه خواهد بود؟