-۳- کارتان را برنامه‌ریزی کنید، روی برنامه‌ریزی کار کنید