-۲۰ جلد کتاب در زمینه محرم الحرام و امام حسین (ع) و یارانش