-۱۱- استفاده کردن از چیزهایی که هر از چند گاهی مُد می‌شوند