-۱۰- از قرار دادن خط فاصله و شماره در اسم دامنه خودداری کنید